Warunki użytkowania

Ostatnia aktualizacja: 15 czerwca 2018

Biorąc pod uwagę przepisy rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), Alvogen Pharma Sp. z o.o. („Alvogen” i/lub „Spółka” i/lub „my”) pragnie zapewnić o pełnym przestrzeganiu przepisów dotyczących ochrony danych, aby mogli nam Państwo nadal ufać w sprawie swoich danych osobowych.

Niniejsza informacja na temat ochrony prywatności opisuje w jaki sposób i jakie dane osobowe gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy podczas odwiedzania naszej strony internetowej, kiedy przesyłasz nam swoje CV za pośrednictwem strony internetowej lub kontaktujesz się z nami w jakikolwiek inny sposób. Opisuje również warunki ujawniania danych osobowych oraz sposób, w jaki bezpiecznie je przechowujemy.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub dodatkowych informacji dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych przez Alvogen, a także w celu skorzystania z praw związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych: listownie – 44B Theodor Pallady Blvd., 3rd district, 0322266 Bukareszt, Rumunia, lub poprzez e-mail – dpo@zentiva.com, oraz w Polsce listownie – Alvogen Pharma Sp. z o.o., ul. Kniaźnina 4a/7, 01-607 Warszawa lub poprzez adres e-mail: dpo@zentiva.com.

Uzyskiwanie danych osobowych bezpośrednio od Ciebie

Z reguły uzyskujemy dane osobowe (czyli wszelkie informacje identyfikujące lub umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej) bezpośrednio od Ciebie.

Z reguły otrzymamy Twoje dane osobowe (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail), jeśli chcesz być współpracownikiem lub pracownikiem Alvogen, a tym samym wypełnisz nasz formularz kontaktowy.

Jeśli zdecydujesz się zgłosić skutki uboczne/działania niepożądane, również otrzymamy Twoje dane osobowe.

Minimalna ilość informacji jaką musisz podać to:

 • Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres pocztowy lub e-mail lub numer telefonu) w postaci raportu (dane osoby zgłaszającej problem) oraz Twoje kwalifikacje (jeśli jesteś pracownikiem służby zdrowia);
 • Inicjały osoby, która doświadczyła ewentualnego działania niepożądanego i/lub inne elementy identyfikujące, takie jak data urodzenia, wiek/grupa wieku, płeć, okres ciąży;
 • Opis samego ewentualnego działania niepożądanego, taki jak stwierdzone objawy, data wystąpienia ewentualnych objawów i rezultat możliwego działania niepożądanego;
 • Nazwa produktu (Alvogen), którego dotyczy zgłoszenie.

Ponieważ w Alvogen bardzo poważnie podchodzimy do bezpieczeństwa naszych pacjentów i konsumentów, nieustannie monitorujemy bezpieczeństwo naszych produktów lub produktów przez nas dystrybuowanych.

Otrzymując informacje o Państwa doświadczeniach z naszymi produktami, jesteśmy w stanie zaoferować najlepsze możliwe wsparcie dla osób korzystających z produktów tworzonych lub dystrybuowanych przez Alvogen.

Uzyskiwanie danych osobowych automatycznie lub z innych źródeł

W niektórych wypadkach uzyskujemy dane osobowe w wyniku Twojej wizyty na naszej stronie internetowej (zobacz naszą Politykę dotyczącą plików cookie – Cookie policy).

W niektórych przypadkach uzyskujemy dane osobowe z innych źródeł. Możemy uzyskać Twoje dane osobowe w wyniku ujawnienia ich przez inne osoby, które zgłosiły skutki uboczne produktów Alvogen. W przypadku zawarcia takich danych w zgłoszeniu skutków ubocznych, uznamy, że wyrazili Państwo zgodę na ujawnienie swoich danych osobowych.

Wykorzystywanie danych osobowych tylko do zidentyfikowanych celów przetwarzania

W zależności od naszych relacji, przetwarzamy Twoje dane osobowe: jeśli posiadamy Twoją zgodę, jeśli jest to konieczne do realizacji umowy, jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wypełnić zobowiązania prawne lub abyśmy mogli zrealizować nasze prawnie uzasadnione interesy, które nie mają pierwszeństwa przed Twoimi prawami i podstawowymi wolnościami.

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody (na przykład w przypadkach, w których akceptujesz otrzymywanie od nas materiałów naukowych), będziesz mieć możliwość wycofania takiej zgody.

Ponadto możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia postanowień umowy zawartej między nami, a także w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub w celu współpracy z właściwymi organami publicznymi.

Mając na uwadze przede wszystkim poszanowanie Twoich praw i podstawowych wolności, możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zapobiegania i wykrywania naruszeń prawa oraz w przypadku postępowań z nimi związanych, w tym oszustw i prania pieniędzy lub finansowania aktów terrorystycznych, analizy i administracji ryzyka komercyjnego, w związku z jakimkolwiek roszczeniem, działaniem lub procedurą (w tym, między innymi, sporządzaniem i recenzowaniem dokumentów, sporządzaniem dokumentów niezbędnych do zawarcia transakcji, uzyskiwaniem porady prawnej i zawieraniem ugód) i/lub w celu ochrony lub realizacji praw i obowiązków oraz współpracy z organami publicznymi.

Co robimy z Twoimi danymi

Ponieważ nasza strona internetowa jest obsługiwana przez Alvogen i jej partnerów („My” i/lub „Alvogen”), ujawnimy Twoje dane osobowe naszym partnerom. Możesz wyświetlić listę wszystkich partnerów Alvogen obsługujących stronę pod tym adresem: http://www.alvogen.com/company/world-wide-offices

Ponadto możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym współpracownikom lub partnerom, takim jak partnerzy IT, audytorzy lub doradcy prawni, organy publiczne.

Wszelkie przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie prowadzone z poszanowaniem przepisów prawa, przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, takich jak standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Zostaniesz powiadomiony o takim przypadku.

Nasza strona internetowa nie zbiera ani nie gromadzi danych osobowych celem sprzedaży innym podmiotom w celach marketingowych.

Polityka prywatności dla Dzieci

Nasza strona internetowa skierowana jest do dorosłych odbiorców. Nie przetwarzamy celowo żadnych danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia. Dane osobowe osób w wieku poniżej 16 lat będą przetwarzane tylko za uprzednią zgodą rodzica/przedstawiciela ustawowego. Na wniosek przedstawiciela ustawowego ma on prawo do przeglądania informacji dostarczonych przez dziecko i/lub zażądania ich usunięcia.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Alvogen przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych, w tym ochronę przed nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosując odpowiednie środki techniczne lub organizacyjne.

Twoje prawa

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez Alvogen za pośrednictwem tej strony internetowej, masz następujące prawa:

 • prawo dostępu, co oznacza prawo do uzyskania potwierdzenia z naszej strony, czy dane osobowe są przetwarzane czy nie, a także prawo do dostępu do danych osobowych i informacji o przetwarzaniu;
 • prawo do sprostowania, co oznacza prawo do usunięcia niedokładnych danych osobowych i/lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, bez zbędnej zwłoki;
 • prawo do bycia zapomnianym, co oznacza prawo do usunięcia danych osobowych, bez zbędnej zwłoki, jeżeli dane te nie są już potrzebne w związku z celami przetwarzania, dla których zostały zgromadzone i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania, jeśli dane osobowe zostały bezprawnie zgromadzone lub muszą zostać usunięte w związku z obowiązkiem prawnym;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania ma zastosowanie, jeśli (i) kwestionujesz dokładność danych osobowych, (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich użycia, (iii) nie potrzebujemy już danych osobowych, ale ich przetwarzanie jest niezbędne w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, (iv) sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych osobowych w oczekiwaniu na weryfikację, czy nasze uzasadnione interesy są nadrzędne w stosunku do Twoich;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z wyjątkiem przypadków, w których udowodnimy, że istnieją uzasadnione powody przetwarzania Twoich danych osobowych, powody, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub są związane ze stwierdzeniem, wykonaniem lub obroną prawa przed sądem;
 • prawo do wycofania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem;
 • prawo do przenoszenia danych, co oznacza prawo do otrzymywania danych osobowych, które zostały nam dostarczone w celach określonych w niniejszej informacji, w strukturze, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie, jak również prawo do przesyłania tych danych do innego administratora;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje skutki prawne lub wpływa na Ciebie w podobny sposób, z wyjątkiem przypadku, gdy przetwarzanie takie jest niezbędne do wykonania umowy lub jest dozwolone przez prawo.

Z wyjątkiem przypadku, w którym skorzystasz z prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego, jak wskazano powyżej, możesz skorzystać z dowolnego prawa, przesyłając wniosek:

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe

W zależności od naszych relacji przechowujemy dane osobowe przez okres niezbędny do przestrzegania określonych zobowiązań prawnych w naszej dziedzinie działalności lub zgodnie z obowiązującym okresem przedawnienia (na przykład 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy) lub zgodnie z obowiązkiem archiwizacji wynikającym z przepisów prawa (np. przepisów obszaru finansowego).

Zmiany w polityce prywatności

Regularnie sprawdzamy naszą Politykę prywatności i odpowiednio aktualizujemy naszą witrynę internetową, bez uprzedniego powiadamiania. Przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie odbywać się zgodnie ze wskazówkami na temat ochrony prywatności obowiązującymi w dniu otrzymania Twoich danych osobowych.

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Cała zawartość niniejszej strony internetowej jest własnością lub jest kontrolowana przez ALVOGEN, która zobowiązuje się do zagwarantowania, że informacje podane na niniejszej stronie są możliwie dokładne i kompletne. Dozwolone jest pobieranie treści do celów niekomercyjnych, ale dalsze kopiowanie lub modyfikowanie treści wymaga pisemnej zgody ALVOGEN.

ALVOGEN nie może zagwarantować poprawności informacji i ich charakteru i nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez odwiedzającego stronę internetową i/lub strony trzecie w wyniku korzystania z niniejszej strony lub zawartych na niej informacji.

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki lub odniesienia do innych stron. ALVOGEN nie odpowiada za treść tych stron i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające ze wskazanych treści. Linki do innych stron są udostępniane tylko jako udogodnienie dla użytkowników niniejszej strony internetowej.

Znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe występujące na niniejszej stronie internetowej są prawnie chronione i nie mogą być używane bez uprzedniej pisemnej zgody ALVOGEN.

ALVOGEN może wprowadzać zmiany w informacjach na niniejszej stronie internetowej w dowolnym momencie, bez uprzedzenia. ALVOGEN nie zobowiązuje się do aktualizacji tych informacji.

Wszelkie roszczenia prawne wynikające z korzystania ze strony internetowej ALVOGEN będą interpretowane zgodnie z prawem międzynarodowym.

Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu, zgodnie z polityką prywatności. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Zgadzam się